Search

"Når læreren er god, lykkes barna"

Kunnskapsdepartementet, KS, PBL, organisasjonene for friskolene*, Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet og UHR har i samarbeid kommet til enighet om:
• hvordan partene skal bidra til at veiledning blir gjennomført gjennom forankring i egen organisasjon, iverksetting av tiltak knyttet til sine egne ansvarsområder og dialog seg imellom
• hvordan partene kan støtte opp under det ansvaret som eiere og ledere i barnehage og skole har for nyutdannede nytilsatte lærere
• ambisjoner partene har for hvordan veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere skal gjennomføres

De nasjonale rammene består av:

  • Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole
  • En skriftlig faglig veileder om hvordan gode veiledningsordninger kan utformes og gjennomføres lokalt
  • Et utdanningstilbud for veiledere

Utforming av nasjonale rammer for veiledning er ett av tiltakene i strategien Lærerutdanning 2025. Veiledningen skal skape sammenheng mellom den profesjonskvalifiseringen som foregår i utdanningen og den videre profesjonaliseringen som skjer i yrket. Ansvaret for å ivareta nyutdannede nytilsatte lærere på en god måte ligger lokalt hos arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 4-2, opplæringsloven § 10-8 og friskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav i).

 

*Kristne Friskolers Forbund, Norsk Montessoriforbund, Steinerskoleforbundet, Norske fag- og friskolers landsforbund, Private Handelsskolers Landsforbund og Forum for Friskoler