Search

Hvilke forpliktelser ligger i avtalen?

  • Arbeidsgiver har ansvar for at nyutdannede nytilsatte lærere ivaretas på en god måte. Veiledning og kompetanseutvikling er en del av dette ansvaret.
  • Partene skal støtte opp om ansvaret til eiere og ledere i barnehage og skole, slik at de tilrettelegger for og iverksetter veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i tråd med prinsippene i dette dokumentet.
  • Partene skal informere om og forankre de nasjonale rammene i egen organisasjon og skape forståelse for betydningen av veiledning, slik at målet kan nås.
  • Partene skal underveis ha dialog seg imellom om oppfølging av prinsippene og forpliktelsene og iverksette tiltak knyttet til sine ansvarsområder.

KS skal:
•Bidra til at kommuner og fylkeskommuner gjennomfører veiledning i tråd med prinsippene
•Oppfordre kommuner og fylkeskommuner til aktivt å rekruttere veiledere og legge til rette for at de får nødvendig kompetanseheving
•Oppfordre kommuner og fylkeskommuner til å ha en strukturert og målrettet plan for veiledning
•Oppfordre til samarbeid og erfaringsutveksling mellom kommuner og fylkeskommuner

PBL og organisasjonene for friskolene skal:
•Bidra til at barnehage- og skoleeiere gjennomfører veiledning i tråd med prinsippene
•Oppfordre eiere til aktivt å rekruttere veiledere og legge til rette for at de får nødvendig kompetanseheving
•Oppfordre eiere til å ha en strukturert og målrettet plan for veiledning
•Legge til rette for samarbeid og erfaringsutveksling mellom barnehager/skoler

Arbeidstakerorganisasjonene skal:
•Bidra til å støtte og løfte frem nyutdannede i profesjonsfelleskapet, og etterspørre og ta i bruk deres kompetanse
•Motivere lærere til å ta veilederutdanning
•Bidra med sine erfaringer i evaluering og videreutvikling av veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere

 

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet skal:
•Bidra til erfaringsutveksling mellom lærerutdanningene og praksisfeltet når det gjelder nyutdannede læreres behov
•Gjøre prinsippene og forpliktelsene kjent for lærerstudenter, oppmuntre dem til å etterspørre veiledning og være aktive og tydelige på egne behov i veiledningen

UHR skal:
•Stimulere lærerutdanningsinstitusjonene til aktivt samarbeid med skole- og barnehageeiere om veilederutdanningene
•Sikre kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom lærerutdanningsinstitusjonene, skole- og barnehageeiere, skoler og barnehager om veiledning av nyutdannede lærere
•Stimulere til forskning på veiledning av nyutdannede lærere og overgangen fra utdanning til yrke

Nasjonale myndigheter skal:
•Bidra med stimuleringsmidler for å styrke arbeidet med veiledning
•Bidra med finansiering av studieplasser til utdanningstilbud for veiledere
•Videreutvikle de veiledende rammene for veilederutdanningen, slik at tilbudene er bedre samordnet og i tråd med øvrig profesjonsutvikling i barnehage og skole
•Samordne ulike studietilbud for veiledning i barnehage og skole
•Gjennomføre en kvalitativ og kvantitativ evaluering, jf. omtale under, og vurdere aktuelle tiltak om nødvendig

 

(Hentet fra KDs informasjonshefte “Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole” 10.09.18 s. 8-10)

 

Se også Nettverkets kommentar til forpliktelsene