Search

Alt kan ikke læres i utdanningen!

Læreryrket er spennende, krevende og komplekst. Denne kompleksiteten kan ikke fullt ut læres i en grunnutdanning. Enkelte sider læres best når man har begynt å jobbe.

Introduksjon for faglig profesjonelt fellesskap

I starten er det mye nytt å forholde seg til. Forskning viser at veiledning kan bidra til å introdusere de nyutdannede for et faglig profesjonelt fellesskap. Derfor trenger nyutdannede både en fadder på arbeidsplassen og kvalifisert veiledning.

  • Fadderordning organiseres på den enkelte arbeidsplass for å hjelpe og støtte den nyutdannede, svare på spørsmål og bli kjent på arbeidsplassen. 

  • Kvalifisert veiledning er hjelp i profesjonell utvikling. Kan organiseres på den enkelte arbeidsplass og på tvers av de nyutdannedes arbeidsplasser, gjerne i samarbeid med høgskole- og universitetsektoren. Veiledning kan foregå som individuell- og gruppeveiledning. Veilederen bør ha utdanning som veileder. 

I 2009 inngikk KS og KD en intensjonsavtale om at begge parter skal jobbe for å få til en god veiledningsordning for nyutdannede nytilsatte lærere. Avtalen fastslår at arbeidsgiver skal ha etablert en veiledningsordning for nyutdannede, og tilby alle nyansatte nyutdannede pedagoger i barnehage og skole veiledning den første tiden i yrke. I 2014 ble denne intensjonsavtalen avløst av en kvalitetsavtale med 19 satsningsområder, der ett av punktene er veiledningsordning for nyutdannede.

Kunnskapsdepartementets og KS’s nasjonale kartleggingsundersøkelse for barnehage-/skoleåret 2011-2012 viser at kun 72 % av alle nyutdannede deltok i en aller annen form for veiledningsordning. Det er dessverre fortsatt kommuner som ikke har etablert slike veiledningsordninger.

Hva er så universitetene og høgskolenes ansvar? Universitet/høgskoler er ansvarlig for at de lokale veilederne som skal veilede nyutdannede får tilbud om veilederutdanning spesielt rettet mot veiledning for nyutdannede. Kunnskapsdepartementet anbefaler at alle lokale veiledere har formell veilederutdanning tilsvarende 30 stp. Alle høgskoler og universitet med lærerutdanning tilbyr arbeidsgivere støtte til utvikling av gode veiledningsordninger for nyutdannede, og flere av universitetene og høgskolene tilbyr veilederutdanning for de lokale veilederne. Mer informasjon om regionenes utdanningstilbud finner du her.

Våren 2017 fattet Stortinget følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpasning.»

De nasjonale rammene består av følgende elementer:

• Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole

• En skriftlig faglig veileder om hvordan gode veiledningsordninger kan utformes og gjennomføres lokalt

• Et utdanningstilbud for veiledere
 
Utdanningsdirektoratet har også publisert informasjon om veiledningsordningene på sine nettsider.