Søk
Det er viktig med kvalitet i veiledningen, og at ordningen sikrer sytematisk veiledning basert på de nyutdannedes behov
Veiledningen skal støtte opp om den nyutdannedes personlige, sosiale og profesjonelle utvikling som lærer.

Oppstart tidligst mulig
Veiledningsoppfølgingen bør derfor starte så tidlig som mulig om høsten. Nyutdannede lærere bør få dyktige veiledere og systematisk veiledning individuelt og/eller i grupper gjennom hele året.

Forpliktende avtale
Tilbudet bør være forankret i en forpliktende avtale. Den enkelte arbeidsgiver må sørge for tilstrekkelige rammer, og en avtale bør vise partenes roller, ansvar og forpliktelser.

Samarbeid med nærmeste lærerutdanningsinstitusjon
Det anbefales at eier og arbeidsgiver inngår et samarbeid med nærmeste lærerutdanningsinstitusjon som har faglig kompetanse på feltet, og som også har ansvaret for veilederutdanningen. Departementet evaluerer ordningen med innføring av veiledning for nyutdannede blant annet ved å etterspørre oppfølging av tiltaket i årlige rapporteringer.
 
En ressurs
Den nyutdanna må sees som en ressurs for skolen. Det er viktig å få anerkjennelse for sine tanker og ideer for å finne egen lærerrolle.
I dette arbeidet er kvalifisert veiledning et godt hjelpemiddel. Forankring i skoleledelsen er viktig.

Trygghet og anerkjennelse
For at den nyutdanna skal oppleve trygghet og anerkjennelse må oppfølginga forankres i skolens ledelse. Dette betyr ikke at rektor er veileder, men at rektor legger til rette for og etterspør erfaringene med veiledning. Vi har sett at der rektor tar en slik rolle får veiledningen konsekvenser for hele skolen, og viktige problemstillinger som den nyutdanna ber om veiledning på kan være gode tema på personalmøter.

Taus kunnskap synliggjøres
Det kan også være rutiner den nyutdanna setter spørsmålstegn ved. På denne måten blir f.eks. noe av den tause, ”usynlige” kulturen, synlig også for de erfarne lærerne. (Eva Bjerkholt, Sluttrapport ”Veiledning av nyutdanna allmennlærere”, 1998-2001)
 
 
Dersom du vil høre noen erfaringer andre barnehage- og skoleeiere har med veiledningsordninger for nyutdannede, så kan du ta en titt på videoene under. Flere videoer vil du finne på vår YouTube kanal.

Jeg har i min 30- årige karriere som lærer aldri opplevd et prosjekt som har ført til så mye endring i skolen. Dette underbygger betydningen av å fokusere på at de nyutdanna kan mye og at denne kunnskapen er viktig for skolen. (Eva Bjerkholt: Sluttrapport ”Veiledning av nyutdanna allmennlærere” 1998-2001)

Intervju med Ingun Øwre, rådgiver i Gjøvik kommune.

Tema:
– Oppbygging av lokalt program for veiledning: Hva skal veiledning være, og hva slags kvalitet skal vi tilby i veiledningen?
– Hva er en mentor?
– Mentorutdanning
– Veiledning for nyutdannede vs praksisveiledning
– Suksessfaktorer
– Skoleeiers rolle
– Skoleleders rolle

Intervju med Ingunn Brønstad, kompetanserådgiver i Elverum kommune

Tema:
– Interkommunalt samarbeid om veiledning i barnehagesektoren
– Organisering av gruppeveiledning
– Modeller for gruppeveiledning
– Dialogisk veiledning

Intervju med Bjørg Herberg Gloppen, Høgskolen i Innlandet

Tema:
– Hva trenger nyutdannede veiledning på?
– Analyse av logger fra veiledninger
– 5 hovedtema i veiledning:  Kultur, praktiske råd, behov for mental støtte, konkrete saker og etikk
– faseforskning og faseteorier