Search

Nettverkets kommentarer (i kursiv):

  • Arbeidsgiver har ansvar for at nyutdannede nytilsatte lærere ivaretas på en god måte. Veiledning og kompetanseutvikling er en del av dette ansvaret.
  • Partene skal støtte opp om ansvaret til eiere og ledere i barnehage og skole, slik at de tilrettelegger for og iverksetter veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i tråd med prinsippene i dette dokumentet.
  • Partene skal informere om og forankre de nasjonale rammene i egen organisasjon og skape forståelse for betydningen av veiledning, slik at målet kan nås.
  • Partene skal underveis ha dialog seg imellom om oppfølging av prinsippene og forpliktelsene og iverksette tiltak knyttet til sine ansvarsområder 

(s. 8 i Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole).