Search

Som nyutdannet er det mye nytt å forholde seg til. Som nyutdannet skal du få tilbud om veiledning. Sammen med vitnemålet fra lærerutdanningen fikk du som avsluttet din utdanning i år en brosjyre som oppfordrer deg til å etterspørre veiledning. Alle arbeidsgivere har ikke etablert et godt nok system for veiledning. Dersom du ikke har fått tilbud om veiledning i løpet av de første ukene, bør du selv etterspørre tilbudet. Du kan også ta kontakt med nærmeste høgskole/universitet for informasjon dersom du ønsker det.

Veiledning av nyutdannede skal sikre en best mulig overgang fra utdanning til yrke. Derfor oppfordres arbeidsgiverne til å ta kontakt med høgskoler og universitet for å få faglig assistanse når de skal etablere og utvikle kvalitet i veiledningstilbudet. Det er anbefalt at veilederne har utdanning i veiledning som spesielt er tilrettelagt for veiledning av nyutdannede (St.meld nr 11, 2008 – 2009).

Ordninger for nyutdannede er etablert i de fleste land verden over.