Search

Hva betyr dette for deg som nyutdannet?

Du skal som nyutdannet lærer få tilbud om veiledning den første tiden i yrket.
I 2009 ble det inngått en avtale mellom Kunnskapsdepartementet og KS (arbeidsgivernes interesseorganisasjon) som sikret at du får denne muligheten (Pedagogavtalen). I avtalen står det at alle nytilsatte nyutdannede lærere i grunnskole og videregående opplæring. Denne avtalen ble fulgt opp i 2014 i en intensjonsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og KS, hvor veiledning inngår som et av flere fokusområder.

Etterspørre veiledning.
Mange får informasjon om veiledning som nyutdannet enten på karriere/profesjonsdager på lærerutdanningen eller ved informasjonsbrosjyrer som avgangsstudent. Alle arbeidsgivere har likevel ikke etablert et godt nok system for veiledning. Dersom du ikke har fått tilbud om veiledning i løpet av de første ukene, bør du selv etterspørre tilbudet.

Ordninger med veiledning av nyutdannede lærere er etablert i de fleste land.
Veiledning av nyutdannede skal sikre en best mulig overgang fra utdanning til yrke. Derfor oppfordres arbeidsgiverne til å ta kontakt med høgskoler og universitet for å få faglig assistanse når de skal etablere og utvikle kvalitet i veiledningstilbudet. Det er anbefalt at veilederne har utdanning i veiledning som er spesielt tilrettelagt for veiledning av nyutdannede (St.meld nr 11, 2008 – 2009).

 

Vil du høre mer om hvordan det kan oppleves å være nyutdannet? Se intervjuet med Tommy her