Søk

Partene har blitt enige om å anbefale følgende prinsipp for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole:

Veiledningen
• er basert på forskning og erfaringsbasert kunnskap om veiledning av nyutdannede lærere og betydningen av videre profesjonsutvikling i yrket
• skaper en overgang mellom utdanning og yrke som både ivaretar og utfordrer nyutdannede i utøvelsen av læreryrket
• skaper en god sammenheng mellom den kvalifiseringen som skjer i utdanningen og videre profesjonsutvikling i yrket
• videreutvikler den nyutdannedes kompetanse og praksis
• inkluderer, anerkjenner og bruker den nyutdannede som ressurs og bidragsyter i profesjonsfellesskapet
• ses i sammenheng med øvrige kompetansetiltak i barnehage og skole
• tilpasses den nyutdannedes forutsetninger og behov
• tilpasses lokale forhold når det gjelder organisering og innhold
• motiverer den nyutdannede til å videreutvikle seg og bli værende i yrket
• gjennomføres og prioriteres på en systematisk måte de to første yrkesårene
– gjennom avsatt tid til planlegging og gjennomføring hos både veiledere og nyutdannede
–  etter en strukturert og målrettet plan
–  med en hyppighet og et omfang som bidrar til læring og utvikling
–  både individuelt og i grupper
• utføres fortrinnsvis av kvalifiserte veiledere som holder seg faglig oppdatert og får muligheter til etter- og/eller videreutdanning
• bør fortrinnsvis gjennomføres av veileder som ikke har formelt lederansvar for den nyutdannede

(Hentet fra KDs informasjonshefte «Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole 10.09.2018)

Se også Nettverkets kommentar til prinsippene