Søk

Nettverkets utdypning av begrepsavklaring i avtalen (i kursiv):

Nyutdannet nytilsatt lærer: en lærer i de to første årene som ansatt i barnehage eller skole etter endt grunnutdanning, i fast eller midlertidig stilling.

Ordningen skal omfatte alle nyutdannede uavhengig av tilsettingsforhold, varighet og stillingsstørrelse.

Kvalifisert veileder: en lærerutdannet som har formell veilederkompetanse, nødvendig faglig kompetanse og minst tre års erfaring som lærer.

Nettverket anbefaler formell veilederkompetanse på 30 stp i veiledning med særlig fokus på studenter og nyutdannede. Det forventes at kvalifiserte veiledere holder seg faglig oppdatert og deltar i veiledernettverk. Veiledningen skal være basert på de nasjonale prinsippene.

Veiledning: en planlagt, systematisk og strukturert prosess som gjennomføres individuelt og i gruppe.

Nettverket anbefaler at veiledning foregår som skjermede samtaler, og er en målrettet dialogisk virksomhet mellom to eller flere personer. Hensikten er å belyse saksområder fra ulike perspektiver. Refleksjon og kritisk gransking av antagelser som kan ligge til grunn for ulike pedagogiske valg er vesentlig for at veiledning også kan bidra til ny forståelse og kvalitetsutvikling. Virksomheten er målrettet, prosessuell og relasjonell, og hensikten er å fremme utvikling og læring. 

Veiledningsordning: et planmessig og bærekraftig system forankret lokalt på eier- og virksomhetsnivå som omfatter alle nyutdannede nytilsatte lærere i barnehager og skoler.

Nettverket anbefaler at veiledningen skal være basert på prinsipper og forpliktelser jf. nasjonale rammer. Det forventes et systematisk samarbeid med regional lærerutdanningsinstitusjon om organisering og omfang av veiledningsordninger for å sikre at ordningen er basert på erfarings- og forskningsbasert kunnskap og bidrar til kompetanseutvikling blant veilederne.