Søk
Veiledning av nyutdannede lærere er et tiltak for kvalitetsutvikling i barnehage og skole. Det å få hjelp til å reflektere over egen yrkesutøvelse og yrkesidentitet vil kunne bidra til at de nyutdannede lærerne raskere kommer inn i det pedagogiske- og praktiske arbeidet. Dette vil kunne ha effekt på barn og elevers trivsel og læring, samt bidra til innovasjon og fornying.
 
Målet er å bevisstgjøre den nyutdannede i forhold til:

– Eget ståsted
– Egne målsettinger
– Gi støtte til å finne fram handlingsalternativer som bygger på den nyutdannedes visjoner. Samtidig skal dette også passe inn i den kulturen som finnes på skolen.

Veilederoppfølging
Veiledning er en viktig del av tilrettelegging og oppfølging av nyutdannede lærere både nasjonalt og internasjonalt. Det nasjonale nettverket for veiledning av nyutdannede anbefaler en veiledningsoppfølging som inkluderer både individuell veiledning og gruppeveiledning.

Kvalifisert veileder og tid
Veilederen bør være en erfaren lærer med kompetanse i veiledning. Dere må ha avsatt tilstrekkelig tid til veiledning og veiledningenssamtalen bør foregå i skjermede lokaler. Det anbefales at systematisk veiledningsoppfølging kommer i gang så raskt som mulig etter tiltredelsestidspunktet.

Avklaringer
Ved starten av veiledningsforholdet bør deltakerne avklare forventninger, intensjoner og roller. Veiledning er ikke et ensbetydende begrep, slik at det er hensiktsmessig å bruke noe tid i starten på å snakke om egne erfaringer med veiledning.

Hva vil du veiledes på?
Veiledningen skal ta utgangspunkt i de områdene som du som nyutdannet opplever at du trenger veiledning på. Derfor forventes det av deg at du arbeider med å identifisere disse områdene. Kanskje handler det for deg om å organisere tiden din, finne gode rutiner eller effektivisere dine arbeidsmåter. Kanskje handler det om å få oversikt over de mange arbeidsoppgavene, eller om å finne fram til gode og varierte læringsaktiviter. Sammen med veileder får du hjelp til å sette ord på dine veiledningsbehov. Veilederens oppgaver er både å hjelpe deg og å utfordre din kompetanse.

Bevisstgjøring av din kompetanse
Som nyutdannet har du mye kompetanse som skolen eller barnehagen trenger. Veiledning kan bidra til at du blir bevisst denne kompetansen, blir klar over din styrke som lærer og får støtte i å utvikle din egen lærerrolle.

Mål
Målet med veiledning er ikke at du skal gjøre akkurat som dine kolleger, men at du skal utvikle din lærerrolle og bidra i det profesjonelle lærerfellesskapet i barnehagen eller skolen.

 

"Da Oda skulle fortelle hvordan hennes første halve år som lærer hadde vært, stilte hun dette spørsmålet til seg selv: ”Hvem er jeg oppi alt dette?” For meg var det også hennes spørsmål som utløste denne artikkelen. Med stort engasjement og oppriktighet stiller Oda et grunnleggende spørsmål om sin identitet som lærer." Fra artikkelsamlingen "Når starten er god" 2007