Søk

Veiledningen skal være et læringsfellesskap mellom nyutdannet og veileder og en ressurs for barnehagen og skolen som helhet. Veiledningssamtalene kan se ut til å handle om fire forhold i skolen:
1. Forhold som gjelder enkeltelever
2. Forhold som gjelder klasseledelse
3. Forhold som gjelder læringsarbeidet
4. Forhold som gjelder påleggene fra formuleringsarenaen
(Utdanningsdirektoratet, Når starten er god. Artikkelsamling).

«Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nbyutdannede lærere i barnehage, skole og videregående opplæring.» Utdanningsdirektoratet, 2007

"Det ser ut som om det er de nyutdannede lærerne selv som stiller de fleste og største forventningene til seg selv. Deres forventinger om et lærerideal og en kvalitativ god yrkesutøvelse utgjør et press og et ønske om å lykkes, gjerne med alt på en gang det første året" "Når starten er god", Udir 2007