Søk
Våren 2010 ble det nedsatt en nasjonal arbeidsgruppe ledet av Utdanningsdirektoratet. Formålet med arbeidsgruppen var å utarbeide nasjonale rammer for en veilederutdanning rettet mot veiledning for nyutdannede lærere (30 stp). (Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev til Utdanningsdirektoratet 33/09).
 
En arbeidsgruppe under ledelse av Utdanningsdirektoratet kom med forslag til utforming av videreutdanningstilbud som kvalifiserer for å jobbe som veileder for nyutdannede lærere. Arbeidsgruppen sendte inn sin rapport i april 2010. Rammene for utdanningen ble gjort gjeldende fra studiestart høsten 2010. Kunnskapsdepartementet har sluttet seg til anbefalingene fra arbeidsgruppa og forslaget til de nasjonale rammene for utdanningen som gruppen la frem. Disse rammene forutsettes som grunnlag for utdanningstilbudene ved utdanningsinstitusjonene.
 
I dag tilbys det videreutdanning i veiledning i alle landets regioner. Ta kontakt med din nærmeste lærerutdanningsinstitusjon for mer informasjon om tilbudet i din region.

Sentrale dokument:

Tildelingsbrev – Veilederutdanning (2010)

Tildelingsbrev – Veilederutdanning (2011)

Tildelingsbrev – Veilederutdanning (2012)

Supplerende tildelingsbrev (2013)