Søk

Kunnskapsutveksling praksis og lærerutdanning
Forpliktende samarbeid og partnerskap mellom barnehage/skoleeier, styrer/rektor og lærerutdanning bidrar til at barnehage/skolesektoren får lettere tilgang til forskningsbasert kunnskap og lærerutdanningene får kunnskap om utfordringer i dagens barnehager og skoler.

Samarbeidet mellom barnehage- og skoleeier og lærerutdanningene bygger på likeverdighet, anerkjennelse og forståelse for hverandres kompetanse.

Hva veiledes det ofte om?

Veiledningssamtalene kan se ut til å handle om fire forhold i skolen:
1. Forhold som gjelder enkeltelever
2. Forhold som gjelder klasseledelse
3. Forhold som gjelder læringsarbeidet
4. Forhold som gjelder påleggene fra formuleringsarenaen
(Utdanningsdirektoratet: «Når starten er god». Artikkelsamling).

KS mener at følgende temaer kan være aktuelle for veiledning:

Forstå sin skole
Kulturforståelse: organisering, kultur, ledelse, samarbeid, konkret yrkesetikk, personalforhold, ordensreglement.

Pedagogisk og faglige utfordringer
Elevvurdering og karaktersetting, klasseledelse, organisering av undervisningen, lokalt læreplanarbeid, ukeplaner.

Kontaktlæreroppgaver
Konflikthåndtering, kontakt med hjemmet, foreldremøter og utviklingssamtaler.

Kommunen som system
Både som folkevalgt organ og som tjenesteprodusent, inkl kunnskap om andre velferdstjenester som er relevante i forhold til brukergruppene.

Alle landets utdanningsinstitusjoner med lærerutdanning tilbyr utdannning i veiledning. Gå inn på Veiledningsordninger for å se på tilbudene i din region.