Search

Konkrete suksessfaktorer

Nettverket har siden 2003 arbeidet med evalueringer og forskning knyttet til oppfølging av nye lærere. Basert på kunnskapsutvikling i nettverket har vi skissert noen konkrete suksessfaktorer:

Eier tar ansvar for at veiledningsordningen settes i gang og følges opp som et forankret system i institusjonene og på tvers av institusjonene

 • Eier innfører obligatorisk veiledning for alle nyutdannede nytilsatte lærere de to første årene
 • Eier leder arbeidet med å etablere og stadig utvikle en helhetlig veiledningsordning for sine ansatte i samarbeid med regional lærerutdanningsinstitusjon
 • Eier sikrer at veiledningen er basert på prinsippene i avtalen mellom partene
 • Eier påser at det samarbeides systematisk med regional lærerutdanningsinstitusjon om organisering og omfang av veiledningsordninger
 • Eier er i samarbeid med regional lærerutdanningsinstitusjon ansvarlig for at ordningen baseres på erfarings- og forskningsbasert kunnskap
 • Eier må sikre tilstrekkelig økonomiske rammer og tidsressurs slik at veiledningen kan gjennomføres i tråd med de nasjonale prinsippene
 • Eier må se kompetanseutvikling av veiledere i sammenheng med øvrige kompetanseutviklingstiltak i regionen, for eksempel regional ordning i barnehage og desentralisert ordning for skolen
 • Eier og leder er ansvarlig for at det til en hver tid er tilstrekkelig med utdannede, kvalifiserte veiledere tilgjengelig
 • Eier og leder tilrettelegger for at veilederne kan delta i regionale veiledernettverk i samarbeid med regional lærerutdanningsinstitusjon
 • Eier og leder sikrer at veiledningen blir prioritert, planlagt, strukturert og systematisk gjennomført individuelt og i grupper de to første årene som lærer
 • Eier og leder sikrer at veiledningen foregår med en hyppighet og i et omfang som bidrar til læring og utvikling

Samarbeid mellom eier, leder og lærerutdanningen for å utvikle kvalitet i de lokalbaserte veiledningsordningene

 • Samarbeidet bygger på likeverdighet, tillit, respekt og forståelse for hverandres kompetanse og kompetansedeling
 • Formelle samarbeidsavtaler
 • Samarbeid med fokus på kvalitet i veiledning
 • Eiere og lærerutdannere samarbeider om organisering og tilrettelegging av utdanning og oppfølging av veiledere
 • Eiere og læreutdannere samarbeider om å utvikle lokale, kvalitativt gode ordninger som inkluderer nettverk for veiledere og møteplasser for nyutdannede lærere
 • Samarbeid om evaluering og forbedringer

Samarbeid mellom KS, UF, FM, UH i fylket/regionalt for å informere, initiere og kvalitetsutvikle tilbudet

 • Faste møter der partnerne møtes og drøfter kvalitetsutvikling av ordningene
 • Lærerutdanningen koordinerer oppfølgingen i fylket/regionalt
 • Seminarer/konferanser der nyutdannede, veiledere, ledere, eiere og lærerutdannere i fylket/regionen møtes

Arbeidssituasjon som nyutdannede

 • Nyutdannede har stillinger som de har mulighet for å mestre som nye i yrket
 • Nyutdannede har tid til veiledning avsatt på arbeidsplanen

Arbeidssituasjon som veiledere

 • Veiledere har avsatt tid til å forberede og delta i veiledning
 • Veiledere har mulighet til å ta utdanning i veiledning for veiledere
 • Veiledere har mulighet til å delta i faglige nettverk for veiledere
 • Erfarne veiledere har ansvar for å veilede flere nyutdannede lærer som del av sin lærerstilling

Kvalitetsutvikling av lærerutdanningene

 • Møteplasser der de nyutdannede, deres veiledere, ledere, eiere og lærerutdannere evaluerer ordningen, veiledningen og lærerutdanningen
 • Lærerutdannere bringer erfaringene tilbake til grunnutdanningene og bidrar til å utvikle en lærerutdanning som er relevant for dagens barnehage og skole
 • Lærerutdannerne følger lokale veiledningssamtaler og videreutvikler veilederutdanningene
 • Lærerutdannere bidrar sammen med deltakerne i ordningen, samt gjennom nettverk for veiledning av nyutdannede til å skape kunnskap om veiledning av nyutdannede og overgangen fra utdanning til yrke (Lekang et al., 2009)

Kvalitet i veiledningen

 • Nyutdannede har gjennom sin lærerutdanning fått kunnskap om og erfaring med kvalifisert veiledning
 • Veiledningmøtene bidrar til at alle deltakerne bygger sin kompetanse
 • Deltakelse i nettverk for veiledere der de utvikler sin veiledning
  • utveksler erfaringer
  • drøfter etiske dilemma
  • veileder hverandre
  • drøfter nyere forskning innen veiledning og overgang utdanning/yrke
 • Veiledere som har relevant veiledningsutdanning og som bygger kompetanse i å være veiledere for nyutdannede lærere over tid
 • Veiledere som får systematisk veiledningsfaglig støtte ved observasjon og tilbakemelding på eget veiledningsarbeid